Geodetski načrt

Geodetski načrt je geodetska storitev, s katero izdelamo dokument, ki prikazuje dejansko stanje terena, kjer so prikazani neposredno izmerjeni podatki in pa podatki iz evidenc o prostoru. Predstavlja osnovo za izdelavo planskih dokumentov ter projektne in tehnične dokumentacije, ki sta osnova za posege v prostor. Poznamo tri vrste geodetskega načrta, ki so izdelani glede na namen:

  • geodetske načrte za pripravo projektne dokumentacije za graditev objekta,
  • geodetske načrte novega stanja zemljišča,
  • geodetske načrte za pripravo državnega in občinskega lokacijskega načrta.

 

Geodetski načrt sestavlja grafični prikaz in certifikat.

geodetski načrt

Geodetski načrt izdela geodetsko podjetje. Izdelan mora biti v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu, ki določa njegovo vsebino. Vsebina grafičnega prikaza je odvisna od vrste geodetskega načrta. Na grafičnem prikazu so podatki o reliefu, vodah, rastlinstvu, rabi zemljišč, stavbah, gradbenih inženirskih objektih (komunalnih vodih…), zemljepisnih imenih, geodetskih točkah, mejah zemljiških parcel, administrativnih mejah in drugih fizičnih strukturah in pojavih. Vsebino in natančnost v podrobnostih lahko dogovorita naročnik in geodetsko podjetje.

certifikatu geodetskega načrta je opisana kakovost in vir podatkov, pogoji uporabe geodetskega načrta, ter drugi pogoji ali dogovorjena vsebina. Geodetski načrt potrdi odgovorni geodet.

 

Kdaj in zakaj geodetski načrt?

  • Ker je obvezna sestavina projektne dokumentacije, ki je potrebna za pridobitev gradbenega dovoljenja,
  • ker je potreben je v postopku pridobitve uporabnega dovoljenja novozgrajenega objekta,
  • kar je koristno, da imamo natančen pregled stanja obstoječih objektov in poteka komunalnih vodov na parceli, predvsem v slučaju kakršnihkoli kasnejših gradbenih del.

geodetski načrt geodetski načrt geodetski načrt geodetski nacrt

Povpraševanje >

Comments are closed.