Geodetske storitve

PODROČJA NAŠE DEJAVNOSTI

Evidentiranje nepremremičnin:

 • ureditve meje,
 • označitev meje,
 • izravnava meje,
 • parcelacija,
 • spremembe bonitet zemljišč,
 • določitev zemljišča pod stavbami,
 • vpis stavb v kataster stavb in izdelava etažnih načrtov,
 • komasacija,
 • določitev mej dolžinskim objektom,

Inženirska geodezija:

 • zakoličbe stanovanjskih hiš in drugih objektov,
 • zakoličbe in spremljava gradnje komunalnih vodov, cest in ostalih objektov,
 • vzpostavitev lokalnih geodetskih mrež, kot osnove nadaljnjim zakoličbam,
 • opazovanje horizontalnih premikov in posedanj objektov,
 • izmera in izračun volumnov izkopov in nasipov,
 • geodetski nadzor, kontrola izvedenih del, geodetski inženiring.

Kataster gospodarske javne infrastrukture (GJI):

 • izmere komunalnih vodov in naprav,
 • vpis v zbirni kataster GJI.

Topografija:

 • geodetski načrti za pripravo projektne dokumentacije za gradnjo objektov,
 • geodetski načrti novega stanja zemljišča,
 • geodetski načrti za pripravo državnega in občinskega lokacijskega načrta.

Izvedništvo v geodetskih zadevah:

 • Izvedeništvo za potrebe sodišč,
 • Izvedeništvo na zahtevo stranke – drugo mnenje.

Drugo:

 • Priprava izris in izpis evidence nepremičnin stranki,
 • Izobraževanje,
 • Svetovanje.

Povpraševanje >

Comments are closed.